Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verklaring over de bescherming van persoonsgegevens

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
Warmoesberg 48
1000 Brussel
KBO: 206.732.932

Bescherming van uw persoonsgegevens

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen. Ons beleid rond de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook bekend onder de afkorting AVG.

Voor welke doeleinden verzamelen, verwerken en bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen, verwerken en bewaren bepaalde van uw persoonsgegevens om:

 • op correcte wijze uw rechten betreffende vakantieduur en vakantiegeld te berekenen ;
 • u uw vakantiegeld tijdig uit te betalen ;
 • u brieven te sturen en te antwoorden op aanvragen tot informatie.

De verzamelde gegevens worden beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is.

Wat is de wettelijke basis ?

De wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens, in het kader van de berekening en de uitbetaling van uw vakantiegeld, zijn de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 en het uitvoeringsbesluit van 30 maart 1967.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we ?

Om uw vragen als sociaal verzekerde te beantwoorden :

 • uw persoonlijke gegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen en de Registers van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid : naam, adres, … ;
 • uw contactgegevens die u ons overgemaakt heeft : correspondentieadres, taal, telefoonnummer, e-mailadres.

Om uw rechten met betrekking tot de vakantieduur en het vakantiegeld te verwerken :

 • uw persoonlijke gegevens uit het Rijksregister en het bisRegister : naam, adres, … ;
 • de gegevens met betrekking tot uw loon en uw prestaties die u bij uw verschillende werkgevers verricht heeft ;
 • de gegevens om bepaalde inactiviteitsperiodes gelijk te stellen ;
 • de gegevens betreffende schulden ;
 • uw bankrekeningnummer ;
 • de gegevens met betrekking tot de duur en het vakantiegeld die de vakantiefondsen berekenen ;
 • het/de bevoegd(e) vakantiefonds(en) ;
 • de activering of niet van de eBox voor de briefwisseling.

Wie ontvangt uw gegevens ?

De gegevens, die wij over u verzamelen, worden vertrouwelijk behandeld. Zij worden enkel doorgegeven op basis van wettelijke en reglementaire vereisten, zoals aan de volgende bestemmelingen :

 • uzelf, uw wettelijke vertegenwoordiger of uw vertegenwoordiger die in het bezit is van een mandaat ;
 • de vakantiefondsen die belast zijn met de berekening en de uitbetaling van het vakantiegeld aan de werknemers die werkzaam zijn bij een werkgever die bij hen is aangesloten ;
 • andere instellingen van de sociale zekerheid en andere openbare instanties (via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) in het kader van hun wettelijke opdrachten ;
 • derden die over een uitdrukkelijke beraadslaging beschikken van het Informatieveiligheidscomité of het vroegere Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid ;
 • uw bank om uw bankrekeningnummer te valideren (behalve wanneer u ons het nummer zelf meedeelt via "Mijn vakantierekening") ;
 • de firma's aan wie we bepaalde van onze activiteiten uitbesteden.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten de EU ?

Uw gegevens worden niet gecommuniceerd buiten de EU.

Hoelang blijven uw gegevens bewaard ?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het realiseren van onze opdracht met betrekking tot de berekening en de betaling van uw vakantiegeld en de behandeling van uw vragen.

Wat zijn uw rechten ?

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie dient voor de uitvoering van zijn opdracht de wetgeving na te leven. Voor zover uw rechten niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan de RJV onderworpen is, heeft u het recht om, voor de gegevens die op uw betrekking hebben :

 • uw gegevens te raadplegen ;
 • een correctie/schrapping van bepaalde van uw gegevens te vragen ;
 • een beperking van het gebruik van uw contactgegevens te vragen ;
 • u te verzetten tegen de verwerking van uw contactgegevens.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kan u hiertoe een verzoek sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (e-mail: dpo@rjv.fgov.be).

Hoe dient u een klacht in ?

Indien u vermoedt dat uw gegevens niet verwerkt worden volgens de bepalingen van de AVG, kan u een klacht indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (e-mail: dpo@rjv.fgov.be).
Indien u dit zou wensen, kan u ook rechtstreeks een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Welk zijn onze voornaamste informatiebronnen ?

 • Voor uw persoonlijke gegevens :
  • Het Rijksregister van de natuurlijke personen ;
  • De registers van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
 • Voor uw contactgegevens :
  • Uzelf ;
  • De FOD BOSA en de KSZ (eBox) ;
  • De vakantiefondsen.
 • Voor uw gegevens met betrekking tot de berekening van het vakantiegeld :
  • De instellingen die deel uitmaken van het netwerk van de sociale zekerheid.

Respect voor de personen en hun persoonlijke levenssfeer

Personeelsleden van de RJV die uw persoonsgebonden gegevens verwerken, leven de wettelijke bepalingen en de richtlijnen inzake raadpleging, behandeling en mededeling van persoonsgebonden gegevens met de grootste omzichtigheid na en nemen de nodige voorzorgen.
Er werden technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen.

Contact

Functionaris voor gegevensbescherming (Data protection officer)

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Warmoesberg 48
1000 Brussel
E-mail: dpo@rjv.fgov.be