Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toegankelijkheidsverklaring

De FOD BOSA streeft ernaar haar websites toegankelijk te maken, overeenkomstig de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties .

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals hieronder beschreven, omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

De automatische tests brachten de volgende afwijkingen ten opzichte van de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA richtlijnen aan het licht:

  • het menu ‘De Federale Overheidsdiensten’ bevat visuele menu-links met onvoldoende contrast tussen de tekst en de achtergrond (WCAG Criterium 1.4.3)
  • een aantal dieper liggende elementen zoals vele links voldoen evenmin aan de contrast-richtlijn ((WCAG Criterium 1.4.3)
  • op elke pagina is een skip-link voorzien om de navigatie te kunnen overslaan - echter is in de code geen geldige bestemming voor deze link voorzien (WCAG Criterium 2.4.1)
  • een mobiel hamburger-menu werd foutief geïmplementeerd als een a-link zonder herkenbare tekstinhoud (WCAG criterium 4.1.2).

Er zijn momenteel geen alternatieven voor de niet-toegankelijke elementen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 21/10/2019.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld met behulp van een toegankelijkheidsverklaring-generator, op basis van een automatische toegankelijkheidsmeting via deze testing tool en met advies en ondersteuning van het Digital Citizen Interactions & Accessibility team van FOD BOSA.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 21/10/2019.

Feedback en contactgegevens

Als u opmerkingen heeft, of over informatie beschikt die voor deze website van toepassing zijn. Kan u contact opnemen met de FOD BOSA.

Handhavingsprocedure

Deze handhavingsprocedure is beschikbaar in geval van een onbevredigend antwoord op de melding of het verzoek aan de verantwoordelijke organisatie via het hierboven beschreven feedback-mechanisme.

U kan hiervoor de federale ombudsman contacteren:

Website Federale Ombudsman

contact@federaalombudsman.be

Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

Verbeteringsplan

De gedetecteerde toegankelijkheidsproblemen zullen gemeld worden aan de leverancier van de website en oplossingen worden uitgewerkt voor de volgende update van de toepassing. Deze toegankelijkheidsverklaring zal na deze update aangepast worden.