Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Privacyverklaring

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) is een federale openbare instelling van sociale zekerheid.

Het RSVZ hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. We gebruiken je persoonsgegevens volgens de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De website van het RSVZ wil je informatie geven over het sociaal statuut van de zelfstandige ondernemers, vanaf de oprichting van hun zaak tot na hun pensioen.

Deze website wordt beheerd door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Wat doen we met de persoonsgegevens die je ingeeft op onze website of bij onze online diensten of doorgeeft aan onze medewerkers? We geven tekst en uitleg.

Wanneer vragen we persoonsgegevens van je?

Kom je langs in een van de kantoren van het RSVZ, heb je een afspraak met een van onze inspecteurs of controleurs, stuur je een brief of een e-mail, maak je gebruik van diensten op de RSVZ-website of van onze online toepassingen? Dan kunnen we je gegevens vragen die iets over je vertellen. Bijvoorbeeld: je naam, adres, e-mailadres, rijksregisternummer, telefoonnummer, gsm-nummer, ... 

De persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft, worden opgenomen in de bestanden van het RSVZ, Willebroekkaai 35, 1000 Brussel.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt het RSVZ?

Het RSVZ verwerkt:

 • Publieke gegevens
 • Persoonsgegevens
 • Sociale persoonsgegevens
 • Privégegevens (e-mailadres, gsm-nummer, …)
 • Administratieve medische gegevens
 • Educatieve gegevens (opleiding, scholing, diploma's, …)
 • Camerabeelden (van de bewakingscamera's in ons centraal kantoor te Brussel)
 • Gegevens die als stavingsstukken aan het RSVZ worden gecommuniceerd (medische gegevens, notariële gegevens, ...)
 • Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
 • Analytische cookies
  Surf je op onze website, dan verzamelen we automatisch gegevens over je surfgedrag en technische kenmerken (browser, locatie, type toestel, ...). Die gegevens gebruiken we voor statistische of technische doeleinden (optimaliseren van ons aanbod, oplossen van problemen).
  Lees meer over ons cookiebeleid.

 

Wie verwerkt je gegevens?

Al je gegevens worden verwerkt door bevoegde medewerkers die gehouden zijn aan de vertrouwelijkheidsplicht.
Daarnaast bestaan er informatica-technische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van je gegevens te waarborgen.

 

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

 

Om onze opdrachten en taken uit te voeren

Het RSVZ gebruikt je persoonsgegevens om zijn opdrachten en taken uit te voeren.

Lees meer over de opdrachten en taken van het RSVZ in de bestuursovereenkomst

We verwerken je persoonsgegevens op basis van verschillende wettelijke verplichtingen in een aantal domeinen.

Daarnaast verwerken we ook een aantal gegevens op basis van jouw toestemming. Bijvoorbeeld: je e-mailadres, je telefoonnummer en je gsm-nummer.

Weiger je om je persoonsgegevens mee te delen, dan kan het RSVZ je rechten niet waarborgen en voldoe je niet aan je wettelijke verplichtingen.

 

Sociaal statuut van de zelfstandigen (natuurlijke persoon) - Op nationaal vlak

Doel van de verwerking

 • Het onderzoek naar de verzekerings-, aansluitings- en/of bijdrageplicht van natuurlijke personen in het sociaal statuut van de zelfstandigen.
 • Het onderzoek naar de rechten en het toekennen van de uitkeringen die uit de verzekeringsplicht volgen.

Rechtsgrond

 • KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen 
 • KB van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Vanwaar komen de gegevens?

Voornamelijk:

 • Overheid: FOD FIN, RVA, RSZ, OCMW, Sigedis, Rijksregister, Bisregister, KBO, RIZIV, Justitie
 • Socialeverzekeringsfondsen
 • Rechtstreeks van de zelfstandige of zijn gevolmachtigde

Aan wie worden de gegevens doorgegeven?

Voornamelijk:

 • Overheid: RSZ, RVA, OCMW, Sigedis, Bisregister, RIZIV
 • Socialeverzekeringsfondsen
 • Betrokkene (of zijn gemandateerde)
 • Solidair verantwoordelijken
 • Buitenlandse socialezekerheidsinstellingen

 

Sociaal statuut van de zelfstandigen (natuurlijke persoon) - Op internationaal vlak

Doel van de verwerking

Opdrachten uitoefenen als bevoegd orgaan op het vlak van de sociale zekerheid van zelfstandigen in toepassing van de verordeningen van de Europese Unie en in toepassing van verschillende bilaterale verdragen die België op het vlak van de sociale zekerheid heeft gesloten.

Rechtsgrond

 • Europese verordening nr. 883/2004
 • Verordening nr. 987/2009
 • Bilaterale verdragen
 • KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
 • KB van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Vanwaar komen de gegevens?

Voornamelijk:

 • Overheid: FOD FIN, RVA, RSZ, OCMW, Sigedis, Rijksregister, Bisregister, KBO, bevoegde buitenlandse socialezekerheidsinstellingen
 • Socialeverzekeringsfondsen
 • Rechtstreeks van de zelfstandige of zijn gevolmachtigde
 • Rechtstreeks van de vennootschap of haar gemandateerde
 • Gewestelijke diensten voor Economie en Werk

Aan wie worden de gegevens doorgegeven?

Voornamelijk:

 • Overheid: Bisregister
 • Socialeverzekeringsfondsen
 • Bevoegde buitenlandse socialezekerheidsinstellingen
 • Gewestelijke diensten voor Economie en Werk
 • Rechtstreeks aan de betrokkene of gemandateerde

 

Venootschappen

Doel van de verwerking

Het onderzoek naar de verzekerings-, aansluitings- en/of bijdrageplicht van vennootschappen in het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Rechtsgrond

 • Jaar 1992: Wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen en het KB van 1 juli 1992 tot uitvoering van hoofdstuk III van titel III van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de eenmalige bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen
 • Vanaf 1993: Wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen en het KB van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen

Vanwaar komen de gegevens?

Voornamelijk:

 • Overheid: FOD FIN, RVA, RSZ, OCMW, Sigedis, Rijksregister, Bisregister, KBO
 • Socialeverzekeringsfondsen
 • Belgisch Staatsblad
 • Vennootschapsgegevens van de rechtspersoon

Aan wie worden de gegevens doorgegeven?

Voornamelijk:

 • Overheid: RSZ, RVA, OCMW, Sigedis, Bisregister
 • Socialeverzekeringsfondsen
 • Betrokkene (of zijn gemandateerde)
 • Vennootschap

 

Publieke mandatarissen

Doel van de verwerking

Het onderzoek naar de verzekerings-, aansluitings- en/of bijdrageplicht voor privé- en publieke instellingen waarin voor minstens één publieke mandataris een beloning wordt toegekend of voorzien is. 

Rechtsgrond

 • Wet 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen
 • KB van 10 augustus 2005 tot uitvoering van de wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen

Vanwaar komen de gegevens?

Voornamelijk:

 • Overheid: FOD FIN, RVA, RSZ, Sigedis, Rijksregister, Bisregister, KBO
 • Socialeverzekeringsfondsen
 • Rechtstreeks van de instelling (of haar gevolmachtigde)
 • Vennootschapsgegevens van de rechtspersoon
 • Belgisch Staatsblad

Aan wie worden de gegevens doorgegeven?

Voornamelijk:

 • Betrokken instelling (of haar gemandateerde)
 • Socialeverzekeringsfondsen

 

Bijdrage tweede pijler (P2P)

Doel van de verwerking

Inning bijdrage pensioen tweede pijler.

Rechtsgrond

 • Programmawetten van 22 juni 2012, 27 december 2012 en 25 december 2017
 • Wetten van 30 december 2017 en 18 februari 2018

Vanwaar komen de gegevens?

Voornamelijk:

 • Overheid: DB2P, KBO
 • Rechtstreeks van de vennootschap of haar gemandateerde
 • De zelfstandige of zijn gemandateerde

Aan wie worden de gegevens doorgegeven?

Voornamelijk:

 • De vennootschap of haar gemandateerde
 • De zelfstandige of zijn gemandateerde 

 

Pensioen

Doel van de verwerking

Toekenning pensioenrechten.

Rechtsgrond

 • KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
 • KB van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
 • KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen
 • KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen
 • Europese reglementeringen
 • Afzonderlijke bilaterale verdragen

Vanwaar komen de gegevens?

Voornamelijk:

 • Overheid: FOD FIN, RVA, RSZ, OCMW, Sigedis, Rijksregister, Bisregister, KSZ, RIZIV, FPD, Justitie
 • Rechtstreeks van de zelfstandige (of zijn gemandateerde).
 • Ethias
 • Socialeverzekeringsfondsen
 • Ziekenfondsen
 • Bevoegde buitenlandse instellingen

Aan wie worden de gegevens doorgegeven?

Voornamelijk:

 • Overheid: KSZ, RIZIV, FPD, RSZ (DIBISS), RVA, Bisregister
 • Betrokkene (of zijn gemandateerde) of weduwe/kinderen
 • Socialeverzekeringsfondsen
 • Ziekenfondsen
 • Kinderbijslagfondsen
 • Andere pensioeninstellingen
 • Bevoegde buitenlandse instellingen

 

Eerlijke concurrentie

Doel van de verwerking

Toezicht uitoefenen op de verplichtingen die volgen uit de uitvoering van het sociaal statuut en van de uitkeringsstelsels zoals bedoeld in artikel 18 van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en preventie door coaching en begeleiding van de zelfstandigen.

Rechtsgrond

 • KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
 • KB van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
 • Sociaal Strafwetboek 6 januari 2010

Vanwaar komen de gegevens?

Voornamelijk:

 • Overheid: FOD FIN, RVA, RSZ, OCMW, Sigedis, Rijksregister, Bisregister, KBO, RIZIV, FOD Sociale Zekerheid, parketten, Arbeidsauditoraat, politiediensten, DVZ, gemeenten, SIOD, andere inspectiediensten
 • Socialeverzekeringsfondsen
 • Rechtstreeks van de zelfstandige of zijn gevolmachtigde
 • Rechtstreeks van de vennootschap of haar gemandateerde
 • Bevoegde buitenlandse instellingen
 • Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie

Aan wie worden de gegevens doorgegeven?

Voornamelijk:

 • Overheid: FOD SZ, RSZ, FOD WASO, RIZIV, OCMW, Gemeenten, Arbeidsauditoraat, parketten, politiediensten, andere inspectiediensten, SIOD, DVZ
 • Verbindingsorganen
 • Socialeverzekeringsfondsen
 • Betrokkene of zijn gemandateerde
 • Vennootschap of haar gemandateerde

 

Algemeen Repertorium

Doel van de verwerking

Het bijhouden van repertoria van de zelfstandigen en van de vennootschappen.

Rechtsgrond

 • KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
 • KB van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
 • Jaar 1992: Wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen en het KB van 1 juli 1992 tot uitvoering van hoofdstuk III van titel III van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de eenmalige bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen
 • Vanaf 1993: Wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen en het KB van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen

Vanwaar komen de gegevens?

Voornamelijk:

 • Overheid: FOD FIN, RSZ, Rijksregister, Bisregister, KSZ, KBO, RIZIV
 • Rechtstreeks van de zelfstandige of zijn gevolmachtigde
 • Socialeverzekeringsfondsen

Aan wie worden de gegevens doorgegeven?

Voornamelijk:

 • Overheid: KSZ, RSZ, RVA, OCMW, Sigedis, Bisregister
 • Socialeverzekeringsfondsen
 • Betrokkene (of zijn gemandateerde)
 • Vennootschap
 • Bevoegde buitenlandse instellingen

 

Voor statistische of wetenschappelijke doeleinden

We gebruiken je gegevens om ons beleid te sturen en te rapporteren over onze werking. Zo moeten we bijvoorbeeld regelmatig rapporteren aan de Federale overheid of parlementaire vragen beantwoorden. De gegevens voor statistische of wetenschappelijke doeleinden worden altijd anoniem verwerkt.

 

Om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en verbeteren

We gebruiken je gegevens om onze dienstverlening te optimaliseren. Bijvoorbeeld om de inhoud van onze website te verbeteren, als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald onderwerp waar veel interesse voor is of om te peilen naar je tevredenheid over onze dienstverlening. 

 

Aan wie worden je persoonsgegevens doorgegeven?

Soms moeten we je gegevens meedelen in een juridische of gerechtelijke context en dit volgens de wettelijke bepalingen eigen aan bepaalde materies, zoals:

 • Aan curatoren bij een gerechtelijke reorganisatie of faillissement
 • Aan notarissen bij de verkoop van onroerende goederen of erfenissen
 • Aan gerechtsdeurwaarders bij een gerechtelijke invordering van bijdragen
 • Aan de gerechtelijke overheden bij een collectieve schuldenregeling

Daarnaast kunnen je persoonsgegevens:

 • geraadpleegd worden door de door jezelf gemandateerde personen zoals je boekhouder.
 • gebruikt worden voor rapportering en beleidsondersteunend onderzoek. In dat geval gaat het altijd om globale, anonieme statistieken en nooit om herkenbare persoonlijke gegevens.
 • uitgewisseld worden met andere instanties voor statistische doeleinden. Die gegevens worden anoniem verwerkt.

 

Wie zijn onze onderaannemers?

Het RSVZ doet in hoofdzaak een beroep op de volgende onderaannemers:

 • SMALS (Avenue Fonsny 20 - 1060 Sint-Gillis)
 • Cegeka (Corda 3, Kempische Steenweg 307 - 3500 Hasselt)
 • Brackeva (Grétrystraat 29 - 2018 Antwerpen)

 

Geven we je persoonsgegevens door aan een niet-EU-land?

Wij communiceren vooral met EU-landen, landen van de Europese Economische Ruimte of landen waarmee een bilateraal verdrag is afgesloten.

Als we je gegevens delen met andere landen, waken we erover dat die landen voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wij delen je gegevens alleen met een niet-EU-land of een land buiten de Europese Economische Ruimte om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of als je daar ontegensprekelijk mee hebt ingestemd.

 

Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens zolang ze nodig zijn voor de beoordeling van je rechten en plichten.

Informatie over de verwerking van camerabeelden

 

Ben ik het voorwerp van geautomatiseerde beslissingen?

In een aantal gevallen worden er automatische beslissingen genomen. In dit geval heb je als betrokkene de mogelijkheid om het besluit aan te vechten, je standpunt kenbaar te maken en een menselijke tussenkomst te vragen.

 

Wat zijn mijn rechten?

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten.

 

Informatie krijgen over de verwerking van mijn persoonsgegevens (artikel 15 AVG)

Je mag informatie vragen over de verwerking van je persoonsgegevens.

 

Mijn persoonsgegevens inkijken

Je mag toegang vragen tot de persoonsgegevens die we over je verzamelen en ze inkijken. We overhandigen je een zo volledig mogelijk overzicht van je gegevens.

 

Mijn persoonsgegevens laten verbeteren (artikel 16 AVG)

Zijn je gegevens onjuist of onvolledig? Dan kan je ze laten verbeteren of aanvullen, tenzij wij niet de authentieke bron van die gegevens zijn.

 

Mijn persoonsgegevens laten wissen (artikel 17 AVG)

Denk je dat de behandeling van bepaalde gegevens ongepast is? Dan kun je, in bepaalde gevallen, vragen om die gegevens te wissen.

Een aantal wetteksten over onze wettelijke opdracht of de aansluitingsverklaring verplicht ons om bepaalde persoonsgegevens te gebruiken. Zonder die gegevens kunnen wij onze opdracht niet vervullen.

 

Bezwaar maken tegen een specifieke verwerking van mijn persoonsgegevens

Je kunt bezwaar maken tegen het specifiek gebruik van sommige gegevens bij een verwerking gebaseerd op een gerechtvaardigd belang (behalve bij overmacht).

 

Mij verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

Bepaalde verwerkingen van gegevens en procedures verlopen volledig automatisch, zonder menselijke tussenkomst. Ga je niet akkoord met het resultaat van die volledig geautomatiseerde procedure, dan kun je ons contacteren. Je kunt dan de tussenkomst van een van onze medewerkers vragen of ons meedelen waarom je dit antwoord betwist.

 

De verwerking van mijn persoonsgegevens laten beperken (artikel 18 AVG)

Je kunt vragen om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

 

Mijn persoonsgegevens laten overdragen (artikel 20 AVG)

Je kunt vragen om je persoonsgegevens die je aan het RSVZ hebt overgemaakt, rechtstreeks over te maken aan een derde. Dit rekening houdend met de beperkingen opgenomen in de Verordening.

 

Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

Wil je van die rechten gebruik maken? Dan kun je contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke (via e-mail: privacy@rsvz-inasti.fgov.be , of per post: RSVZ – Privacy, Willebroekkaai 35, 1000 Brussel).

Wees duidelijk in je aanvraag, zo kunnen we ze correct behandelen.

Wanneer je een recht uitoefent, kunnen we je vragen om je identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand anders je rechten in jouw plaats uitoefent. We kunnen je dus een kopie van je identiteitskaart vragen.

Het is mogelijk dat je rechten tijdelijk beperkt zijn in het kader van een inspectieonderzoek.

 

Wat als ik niet wil dat het RSVZ mijn gegevens gebruikt?

Het RSVZ verwerkt je persoonsgegevens voornamelijk op basis van wettelijke verplichtingen.

Gebeurt de verwerking niet op basis van een wettelijke verplichting, dan kun je je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken op elk moment intrekken.

Neem hiervoor contact op met de verwerkingsverantwoordelijke (via e-mail: privacy@rsvz-inasti.fgov.be , of per post: RSVZ – Privacy, Willebroekkaai 35, 1000 Brussel).

 

Waar kan ik terecht met een klacht?

We proberen je altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan er soms iets mislopen.

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening, dan kun je een klacht indienen bij het RSVZ (via e-mail: klachten@rsvz-inasti.fgov.be , of per post: RSVZ – Klachtenbeheer, Willebroekkaai 35, 1000 Brussel).

Vermoed je dat het RSVZ je persoonsgegevens niet verwerkt conform de toepasselijke wetgeving, dan kun je ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit(externe link)

 

Wat met links naar andere sites?

De website van het RSVZ bevat links naar sites van de overheidssector en particuliere sector. We raden je aan om de privacyverklaring te raadplegen die op elke website moet staan.

 

Waar kan ik terecht met vragen?

 

Vragen over de verwerking van je persoonsgegevens?

Neem contact op met de verwerkingsverantwoordelijke:

RSVZ - Privacy
Willebroekkaai 35
1000 Brussel
privacy@rsvz-inasti.fgov.be

 

Vragen over de bescherming van je persoonsgegevens?

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

RSVZ - DPO
Willebroekkaai 35
1000 Brussel
DPO@rsvz-inasti.fgov.be

Aanpassingen aan de privacyverklaring

Deze privacyverklaring werd het laatst bijgewerkt op 23/02/2022.

De oudere versies van deze privacyverklaring worden door het RSVZ gearchiveerd. Wil je één van deze versies raadplegen, dan kan je contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke (via e-mail: privacy@rsvz-inasti.fgov.be , of per post: RSVZ – Privacy, Willebroekkaai 35, 1000 Brussel).