Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verwerkingsverantwoordelijke

De Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) is een openbare instelling van sociale zekerheid waarvan de hoofdzetel gelegen is in de Brabantstraat nr. 62 te 1210 Brussel.

De HVW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (1) in het kader van onze wettelijke opdrachten.

Algemene beginselen en doeleinde van de verwerking

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor de HVW van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke maatregelen de HVW neemt voor de bescherming van uw persoonsgegevens en welke rechten u als gebruiker van onze diensten heeft.

Alle persoonsgegevens die u aan de HVW toevertrouwt, zullen wij met de nodige zorg behandelen. Dit houdt in dat alle verwerkingen ervan gebeuren overeenkomstig de volgende wetgeving:

  • de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
  • verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Toepassingsgebied van de privacyverklaring

De privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die de HVW organiseert in het kader van haar wettelijke opdrachten (2).

De website van de HVW bevat links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties waarover de HVW geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Deze links worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld en u wordt aangeraden om kennis te nemen van het privacybeleid van die websites.

Automatisch opslaan van niet-persoonlijke gegevens

Bij een bezoek aan onze website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

Het gaat om gegevens die verband houden met het gebruik van cookies. Voor het gebruik van cookies wordt voorafgaandelijk uw toestemming gevraagd. U kunt altijd weigeren om cookies op uw toestel op te slaan.

Voor meer informatie rond het gebruik van cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Vrijwillig doorgegeven informatie

Voor het gebruik van sommige elektronische diensten zal de HVW u vragen om bepaalde persoonsgegevens bekend te maken zodat we u kunnen identificeren. Daarbij zullen alleen de gegevens worden opgevraagd die nodig zijn om deze dienst te kunnen leveren.

Om haar wettelijke verplichtingen optimaal te kunnen vervullen, kan de HVW ook uw contactinformatie opvragen, zoals uw e-mailadres, uw telefoon- of uw gsm-nummer. Die informatie zal enkel worden verwerkt om de dienstverlening te verbeteren.

Daarnaast kan de HVW u ook vragen om deel te nemen aan enquêtes. De ingezonden persoonsgegevens zullen verwerkt worden in anonieme statistieken. Ze worden in geen enkel geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak.

Indien u de HVW via een online formulier contacteert voor het verkrijgen van inlichtingen, het aanvragen van documenten, attesten of het indienen van een klacht, verkrijgt de HVW automatisch bepaalde persoonsgegevens.

De HVW verwerkt en bewaart deze gegevens enkel voor zover nodig voor de samenstelling, de vervollediging of het beheer van uw dossier overeenkomstig haar wettelijke opdracht.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

De HVW onderneemt alle nodige stappen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maakt de HVW gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en procedures.

Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Inzage en rechten betreffende uw persoonsgegevens

Tenzij dit voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten van de HVW noodzakelijk is, heeft u recht op:

  • inzage van uw gegevens;
  • verbetering van uw gegevens;
  • verwijdering van uw gegevens;
  • beperking van uw gegevens;
  • overdraagbaarheid van uw gegevens;
  • bezwaar;
  • weigering om onderworpen te worden aan een geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Uw meest recente gegevens kunt u steeds raadplegen via “Mijn HVW dossier”.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, contacteer dan  onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming via dit online formulier.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende overheid op het gebied van privacybescherming.

Doorgifte aan derden

Uw persoonsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld van derden, behalve wanneer een dergelijke doorgifte wordt opgelegd door een wettelijke bepaling of in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

De instellingen die van rechtswege belast zijn met een openbare dienst of de uitoefening van een taak van algemeen belang op basis van een wettelijke opdracht van de overheid, worden voor dit artikel niet beschouwd als derden wanneer de samenwerking met deze instellingen onontbeerlijk is voor een correcte dienstverlening.

Wanneer uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar dergelijke instellingen, zal de verwerkingsverantwoordelijke van de dienst in kwestie aangeven om welke persoonsgegevens het gaat en hoe ze verwerkt zullen worden door deze instelling.

De HVW zal uw persoonsgegevens nooit gebruiken voor publicitaire of commerciële doeleinden, noch doorgeven aan derden die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.

Aanpassingen aan de privacyverklaring

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Na elke aanpassing wordt de datum gewijzigd waarop deze webpagina voor het laatst is bijgewerkt. Bekijk hiervoor de datum onderaan de webpagina.

Herzieningen aan deze privacyverklaring zullen worden meegedeeld op de website van de HVW.

Elk gebruik dat wordt gemaakt van de diensten van de HVW is onderworpen aan de bepalingen van de op dat moment geldende versie van de privacyverklaring.

 

(1) Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee wij u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren.

(2) Zoals bepaald in artikel 24 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en in artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering.

Laatste aanpassing: 12/07/2019