Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bescherming van de persoonsgegevens

 

mypension.be wordt beheerd door de Federale Pensioendienst (algemeen bevoegd voor het luik ‘mijn wettelijk pensioen voor de werknemers en de ambtenaren'), door het Rijkstinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (algemeen bevoegd voor het luik 'mijn wettelijk pensioen voor de zelfstandigen') en de vzw Sigedis (bevoegd voor het luik ‘mijn aanvullend pensioen').

Binnen het luik ‘mijn wettelijk pensioen' is de Federale Pensioendienst (FPD) specifiek bevoegd voor de gegevens in het kader van het wettelijk pensioen voor werknemers en ambtenaren en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) voor de gegevens in het kader van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen.

Voor alle partnerinstellingen is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een prioriteit.

In het kader van hun opdrachten verwerken de Federale Pensioendienst, het RSVZ en Sigedis grote hoeveelheden persoonlijke gegevens. De Federale Pensioendienst, het RSVZ en Sigedis zetten er zich voor in om bij het uitvoeren van deze opdrachten alle toepasselijke wetgeving 1 over privacybescherming na te leven.

 

Waarvoor zijn de persoonsgegevens bestemd?

Uw gegevens worden gebruikt voor de verwezenlijking van een aantal opdrachten.

 

Wat is de wettelijke basis?

De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens in het kader van de wettelijke pensioenen vindt u op de site van de Federale Pensioendienst en de site van het RSVZ.

De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens in het kader van de aanvullende pensioenen is de Programmawet (I) van 27 december 2006, zoals meermaals gewijzigd. Een actuele, geconsolideerde versie van de wet kan gevonden worden op de website van het Staatsblad.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Voor zowel de wettelijke als de aanvullende pensioenen verwerken we:

 • uw persoonlijke gegevens uit het Rijks- en bisregister: naam, adres, …;
 • uw contactgegevens.

Voor de wettelijke pensioenen verwerken we:

 • uw pensioenloopbaangegevens;
 • uw gegevens over uw pensioenrechten;
 • uw gegevens over uw pensioenbetalingen;
 • uw eventuele gegevens over andere pensioenstelsels.

Voor de aanvullende pensioenen verwerken we:

 • de aanvullende pensioenrekeningen die u opbouwt of opbouwde tijdens uw loopbaan (de verworven reserve, de verworven prestatie, de verwachte prestatie, de overlijdensdekking);
 • de kenmerken (inclusief juridische documenten) van uw pensioentoezegging;
 • bijzondere gebeurtenissen in uw aansluiting (zoals indiensttreding, uittreding, overdrachten, pensioneringen, uitbetaling);
 • uw loopbaangegevens.

 

Aan wie mogen wij uw persoonlijke gegevens communiceren?

De persoonlijke gegevens worden niet gedeeld, tenzij op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen, zoals met de volgende bestemmelingen:

1) wat de wettelijke pensioenen betreft:

 • FOD Financiën: gegevens nodig voor de belastingen.
 • Financiële instellingen: (op uw aanvraag of met uw instemming) gegevens om uw pensioen uit te betalen.
 • Andere overheidsinstellingen: gegevens voor het bepalen van de rechten in andere stelsels (bv. uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of werkloosheid).

2) wat de aanvullende pensioenen betreft:

 • De openbare instellingen (FSMA, FOD Financiën, RSZ, RSVZ en FPD) hebben toegang tot de gegevens in de databank in het kader van hun wettelijke opdrachten;
 • De inrichter van uw aanvullend pensioen, dat wil zeggen de werkgevers, de bedrijfssector of de vennootschap waarvoor u werkt kan in zeer beperkte mate individuele pensioengegevens bekijken en dit enkel voor zover dat nodig is voor hun administratieve verplichtingen;
 • De pensioeninstelling (verzekeraar of pensioenfonds) die uw gegevens heeft aangeleverd aan de databank, kan uw gegevens, voor zover ze die zelf hebben aangegeven, consulteren en verbeteren

Wat zowel de wettelijke pensioenen als de aanvullende pensioenen betreft:

 • Derden waaraan u de toestemming hebt gegeven deze gegevens op te halen, kunnen die gegevens ontvangen;
 • Andere derden die beschikken over een uitdrukkelijke machtiging daartoe vanwege de privacycommissie (zoals gerechtsdeurwaarders, gerechtelijke actoren, enz.), kunnen eveneens gegevens opvragen;
 • Verder worden de gegevens gebruikt voor rapportering en beleidsondersteunend onderzoek. In dat geval gaat het altijd om globale, anonieme statistieken en nooit om herkenbare persoonlijke gegevens.

 

Blijft de communicatie van gegevens beperkt tot de EU?

De meeste communicatie gebeurt met EU-landen of landen van de Europese Economische Ruimte. Als uw gegevens met andere landen worden gedeeld waken we erover dat deze landen voldoende waarborgen bieden op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In dit laatste geval worden deze gegevens alleen verstuurd om te voldoen aan de wettelijke of contractuele verplichtingen van de FPD, RSVZ of Sigedis.

 

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden permanent opgeslagen vanaf het begin van uw loopbaan of vanaf de eerste rekeningstand voor wat aanvullende pensioenen betreft.

Zij dienen om uw pensioenrechten en uw recht op de Inkomensgarantie van Ouderen vast te stellen en ook de afgeleide rechten zoals bijvoorbeeld het overlevingspensioen voor uw huwelijkspartner.

 

Welke rechten hebt u?

Bij de uitvoering van de hen opgelegde taken en opdrachten leven de FPD, het RSVZ en Sigedis de wetgeving na. Binnen de grenzen van die wetgeving hebt u het recht:

 • toegang te krijgen tot uw gegevens;
 • te vragen uw gegevens te wissen of te verbeteren;
 • hun verwerking te beperken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking.

Daartoe neemt u contact op met de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Kunt u uw toestemming intrekken?

U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, als deze berust op de wettelijke toepassing.

U moet echter ook rekening houden met de wettelijke verplichting die op de FPD, het RSVZ en Sigedis rust om de hen opgelegde taken en opdrachten uit te laten voeren.

 

Hoe kunt u een klacht indienen?

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), als u vermoedt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt.

 

Wat zijn onze voornaamste informatiebronnen?

 • Persoonlijke gegevens:
  • Rijksregister;
  • Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.
 • Contactgegevens:
  • via Federale Pensioendienst;
  • via RSVZ
  • via mypension.be;
  • via mycareer.be.
 • Loopbaangegevens:
  • Sigedis (werknemersloopbanen en loopbanen als statutair ambtenaar);
  • RSVZ (loopbanen en pensioenen als zelfstandigen).
 • Betalingsgegevens (enkel voor wettelijke pensioenen):
  • via Federale Pensioendienst;
  • via mypension.be;
  • via uw bank.
 • Gegevens over het beheer van de wettelijke pensioenrechten: RIZIV, RVA, … andere openbare instellingen zoals RSVZ.
 • Gegevens over andere pensioenstelsels: andere binnenlandse en buitenlandse pensioeninstellingen.
 • Gegevens over aanvullende pensioenen: de verzekeraars, pensioenfondsen en inrichters (ondernemingen).
 • Gegevens over onderzoek van de rechten: andere openbare instellingen.

 

Automatisch vergaarde (niet-)persoonlijke informatie

De FPD en Sigedis kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens van (niet-)persoonlijke aard verzamelen, zoals onder andere:

 • het browser-type of IP-adres;
 • het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • de domeinnaam van de website langs waar u naar mypension.be gekomen bent;
 • ...

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Voor de wettelijke pensioenen:(luik werknemers en ambtenaren)

Ivo Tuytens 
Functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer)

Federale Pensioendienst 
Zuidertoren 
Europaesplanade 
1060 Brussel

info.nl@sfpd.fgov.be

Voor de wettelijke pensioenen:(luik zelfstandigen)

Patrick Vanderbauwede
Functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer)

RSVZ 
Willebroekkaai 35 
1000 Brussel

DPO​@@rsvz-inasti.fgov.be

Voor de aanvullende pensioenen:

Mery Nange 
Veiligheidsconsulent van SZ 
Functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer)

Sigedis 
Zuidertoren 
Europaesplanade 
1060 Brussel

privacy@sigedis.fgov.be